Statuten

Protestantse Cultuurkring Antwerpen (vzw)

ondernemingsnummer 0553.496.351

Art. 1. De vereniging draagt de naam “Protestantse Cultuurkring Antwerpen” en heeft haar maatschappelijke zetel op de Alfred Coolsstraat 22, 2020 Antwerpen. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Art. 2. De vereniging stelt zich tot doel het historisch en cultureel erfgoed verbonden met de geschiedenis van de protestantse kerken in de provincie Antwerpen te bewaren, te documenteren, te valoriseren en eventueel te dien einde te verwerven. De actieradius betreft zowel materieel als immaterieel erfgoed.

Art. 3. Het aantal leden mag niet minder bedragen dan drie. De vereniging kent leden en toegetreden leden. Toegetreden leden hebben enkel een raadgevende stem. Verzoeken om toetreding en ontslag dienen schriftelijk aan de raad van bestuur te worden gericht. Het aanvaarden van nieuwe leden wordt door de algemene vergadering beslist. De leden zijn geen enkele bijdrage verschuldigd.

Art. 4. De algemene vergadering is bevoegd voor de punten bepaald in de artikelen 4 en 12 van VZW-wet. Zij vergadert minstens eenmaal per jaar. Zij wordt opgeroepen en functioneert overeenkomstig de artikelen 5 tot 8, 12 en 20 van de VZW-wet. Zij mag beslissingen nemen buiten de agenda. De leden kunnen zich door een niet-lid laten vertegenwoordigen op de vergadering.

Art. 5. De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee leden, door de algemene vergadering voor twee jaar gekozen en te allen tijde door haar afstelbaar.

Art. 6. De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt geldig de vereniging, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelin­gen, met inbegrip van de beschikkingsdaden en voor alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. De raad van bestuur mag in die zin alle roerende en onroerende handelingen stellen: verkopen en kopen, lenen en ontlenen, alle handels- en bankverrichtingen stellen, schenkingen en legaten zonder bezwarende voorwaarden aanvaarden en schenkingen doen. Tegenover derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke  handtekening van twee bestuurders. Alle handelingen van dagelijks bestuur kunnen rechtsgeldig ondertekend worden door één bestuurder. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken zijn bevoegdheid overdragen aan één bestuurder of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de vereniging.

Art. 7. Elk jaar moet ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering de raad van bestuur rekenschap geven over het beleid van het afgelopen jaar.

Art. 8. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Bij vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van de vereniging is de algemene vergadering bevoegd de bestemming van haar bezit te bepalen, met inachtneming van artikel 22 van de VZW-wet.

Antwerpen, 28 mei 2014

Gunda Wilckens, Dick Wursten, Willem Ceuleers, Dirk van Leeuwen